İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İSKİD Üyeliği

İSKİD üyeliği için yapılması gerekenler ve kıstaslar aşağıdaki gibidir. İSKİD üyesi olmak için gerekli formları ve aşağıdaki bilgileri içeren dosya için tıklayınız.

Üye olmak için gerekli belgeler

Üyelik başvuruları gerekli belgelerin hepsi İSKİD’e ulaştıktan sonra İSKİD Yönetim Kurulu tarafından görüşülmektedir. Yönetim Kurulunun başvuruyu onaylamasını müteakip aidat ödemesi tamamlanması sonrasında üyelik başlar.

1) İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Yönetim Kuruluna hitaben, Derneğe üye olmak istendiğine dair yazı

2) Ekli İş Etiği İlkelerinin imzalanması, ekli bilgi formlarının doldurulması.

Firmanın

3) Sanayi Odası ve/veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi

4) Tüzük Madde 6’da belirtilen mamuller için, imalatçı firmalardan TSE İmalata Yeterlilik Belgesi ve/veya uluslararası kabul gören Üretim Standartları Sertifikası, ithalatçı firmalardan benzer sertifika ve Türkiye’deki tek temsilci olduklarını gösterir belge

5) Giriş aidatı ve yıllık üye aidatı yatırdığına dair dekont kopyası (ödeme ve dekont gönderme İSKİD Yönetim Kurulu’nun üyelik kararından sonra da olabilir)
Üye olacak Gerçek Kişilerin

6) Nüfus kağıdı fotokopileri (ön ve arka yüzler)

7) 2’şer adet vesikalık resimleri (arkalarına isim yazılı olarak)

2023 yılı için geçerli giriş aidatı 13.500,00 TL (firma başına ve bir kereye mahsus)
2023 yılı için geçerli yıllık aidat 6.750,00 TL/üye (Mart, Haziran ve Eylül aylarında üç eşit taksitte ödenmek üzere, üye isterse daha erken ödeyebilir)
Yıllık aidatlar tüzel ve/veya gerçek kişi üye başınadır. Firma başına bir tüzel kişi ve bir gerçek kişi üyelik mecburidir, ciro/çalışan sayısına göre 2 üyede kalınır veya ilave 1 veya 2 gerçek kişi üyelik istenir. İsteyen firmalar ciro/çalışan sayısına göre belirlenen üye sayısından fazla üye verebilir, firma başına azami üye sayısı 4’tür. Yani 2023 yılı için firmanın ödeyeceği tam yıl aidatı C Grubu 13.500, B Grubu 20.250, C Grubu 27.000 TL’den biri olacaktır.

Yıllık cirosu 25.000.000 TL’den fazla veya iklimlendirme-soğutma-klima imalat, satış, bakım, destek vb üzerine çalışan personel sayısı 100’den fazla olan firmalar A Grubu olarak tanımlanır ve 4 üye ile Dernekte temsil edilir.
Yıllık cirosu 5.000.000-25.000.000 TL arasında olan veya iklimlendirme-soğutma-klima imalat, satış, bakım, destek vb üzerine çalışan personel sayısı 31 ila 100 olan firmalar B Grubu olarak tanımlanır ve 3 ila 4 üye ile Dernekte temsil edilir.
Yıllık cirosu 5.000.000 TL’den az veya iklimlendirme-soğutma-klima imalat, satış, bakım, destek vb üzerine çalışan personel sayısı 31’den az olan firmalar C Grubu olarak tanımlanır ve 2 ila 4 üye ile Dernekte temsil edilir.
Firmaların A, B ve C gruplarından hangisine dâhil olduğu, Üyelerin beyanı ve Yönetim Kurulu’nun çalışması ile belirlenir.
Firmalar her takvim yılının ilk dört ayında kendi tercihlerini kullanarak üye sayısını arttırmak için bir üst gruba geçebilir, veya yukarıdaki kriterler dâhilinde kendi grubuna geri dönebilir. Bu durumda tercih ettiği grup üyelik aidatını öderler.
Tüzel ve gerçek kişi üye başına, her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen yıllık üyelik aidatı alınır. Bu aidat Tüzük’teki Derneğin Gelirleri - Madde 29’a göre tahsil edilir. Yeni üyeler, yılın üyelik başlangıcından önceki çeyreklerine ait aidatı ödemek zorunda değildir.
Her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen giriş aidatı, üyelik başvurusu sırasında ödenir. Üyelik başvurusunun Yönetim Kurulunca kabul edilmemesi halinde bu meblağ 30 gün içinde iade edilir.
Diğer hususlar Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.
Aidatların yatacağı hesap:

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği, Akbank Altunizade Şubesi (866) 41689
IBAN: TR23 0004 6008 6688 8000 0416 89
(Lütfen gönderen firma adını ve “AİDAT” açıklamasını dekonta yazdırınız)

Tüzüğümüze göre asıl üyelik alternatifleri şöyledir:
a) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 1 gerçek kişinin üyeliği: Alt sınırdır.
b) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 2 gerçek kişinin üyeliği
c) Firmanın tüzel kişi olarak üyeliği + 3 gerçek kişinin üyeliği: Üst sınırdır.
Koşullarında tanımları yapılan firmalar, ilk üyeliklerinin başvurularını firma tüzel kişiliği adına yapmalıdır.
TOP