İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

 İSKİD İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA-KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ

Türkiye’de 1950’lerde hayat bulan klima ve soğutma sektörü hızla gelişme göstermiştir. İSKİD, bu gelişmenin sağlıklı ve daha da hızlı olması yönünde çalışmalar yürütmek amacıyla klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerin katkılarıyla 1992 yılında kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak (NPO) kurulmuştur.

100'ün üzerinde üye sayısı ile İSKİD, Türkiye İklimlendirme Pazarı'nın %90’ını temsil etmektedir.

Bugün İSKİD İklimlendirme, Soğutma ve Klima cihazları imalatçıları ile uluslararası imalatçıların Türkiye yetkili temsilcilerinin bir araya gelerek iklimlendirme sektörünün gelişmesi ve uluslararası rekabette öne geçmesi yönünde sektör adına faaliyetler yürütür.

İSKİD'in amacı, Türkiye'de iklimlendirme, soğutma ve klima cihazları imalatçısı ve/veya ithalatçısı olan üyeleri arasında işbirliğini sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yapar; klima tüketicileri ile firmalarının haklarını ulusal ve uluslararası düzeyde korur; ülkenin ısıtma, soğutma klima ihtiyaçlarının karşılanması sırasında çevreye duyarlı ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunur.

Vizyon:
Sektörümüzü toplumun yaşam kalitesini artıran çalışmalarında, çevreyi gözeten, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi nitelikleriyle yurtiçi ve yurtdışında saygın ve öncü bir konuma taşımak.

Misyon:
Sektörün gelişimine yönelik stratejik planları, bu planları gerçekleştirecek eylemleri, üyeleri ve sektörün diğer paydaşları ile etkin bir işbirliği içinde yaşama geçirmek.

Hedefleri:

 • Sektörün araştırma-geliştirme altyapısının ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Sektöre uygun kalifiye iş gücü yetiştirilmesinin teşvik edilmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının, yüksek verimli ürünlerin, yenilikçi teknolojiler ile uygulamaların teşvik edilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası medyada etkinliğin arttırılması,
 • Yönetmelik ve standartların takibi, güncellenmesi, gereğinde şartname oluşturma ve piyasa gözetimimizin etkinleştirilmesi ile haksız rekabeti önleyerek güvenilir sektör imajının korunması,
 • Sanayi-Devlet ilişkilerinin güçlendirilmesi,
 • Kaliteli Türk malı imajının uluslararası pazarlarda tanıtılması ve saygınlığının arttırılması;
 • Uluslararası kurumlarla işbirliklerinin arttırılması gibi konuları temel odak noktası olarak benimsemiştir.

İSKİD’in sektöre katkıları:

Sektör Temsilciliği:

 • İSKİD, iklimlendirme, soğutma ve klima sektörünün büyük bir oranını tek bir çatı altında toplamayı başarmıştır.
 • Klima ve soğutma sektörünün, ürün imalat-ithalat-satış ve ihracat bazında, yıllık istatistikleri 1994 yılından beri aralıksız hazırlayarak, sektörün boyutlarını somut olarak ortaya çıkarmış, sektörde stratejik hedef belirlenmesinde kullanılabilecek önemli bir kaynak sağlamıştır.
 • Klima ihtisas fuarlarının tüketici ve firmalar için en verimli hale getirilmesi yönünde, ilgili diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde çalışmalar yapmış ve sonuçlar almıştır. Günümüzde Sektörün dört Derneğinin ve vakfının desteklediği tek fuar, iki yılda bir İstanbul’da yapılan ISK-SODEKS Fuarıdır. Destekleyen derneklerin üyesi olmak firmalara fayda sağladığı gibi, sivil toplum örgütlerinin bu başarılı işbirliği neticesinde fuar dünya çapında büyüklüğe ve tanınırlığa ulaşmıştır.
 • Sektörle ilgili diğer derneklerle ilişkiler ve ortak çalışmalar sağlamıştır ve geliştirmektedir. DOSİDER, ESSİAD, ISKAV, İSEDA, İZODER, MMO, MTMD, TTMD, ve SOSİAD bunlar arasındadır. Ayrıca İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İMSAD ve Makine Sanayii Sektör Platformu üyesi olan İSKİD, bu sektörlerle ortak hareket etmektedir. Makine ve İnşaat sektörlerinin 2023 yılı hedefleri dünyada önemli oyuncu haline gelmektir. Makine sektöründeki TURQUM kalite markası çalışmaları İSKİD üyesi firmaların bu sertifikayı almalarının sağlanmasıyla tamamlanmıştır.
 • Sektör içinde haksız rekabet, etik kurallara uymayan davranışlar ve tüketiciyi yanıltabilecek uygulamalara karşı önlemler almakta ve takip etmektedir. İSKİD Onur Kurulu ve ISKAV Etik Değerler Komisyonu bu konuda çalışmalar yapmaktadır, ISKAV bünyesinde Sektörel İş Etik İlkeleri hakkında bir sistem kurulmuştur. Ayrıca 2005 yılında kurulan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Komisyonu tüketicinin yanıltılması ve/veya haksız rekabet ile ilgili başvuruları inceleyip soruşturmaktadır.
 • Her ay düzenli çıkarılan İSKİD  e-Bültenler, İSKİD web sitesi, İSKİD Twitter ve Facebook sayfaları  aracılığı ile geniş bir kesime İSKİD’in görüşleri ve üyelerinin haber ve bilgileri iletilmektedir. İSKİD’in temin ettiği bilgiler ise güncel e-posta listesi kullanılarak tüm üyelere hızla aktarmaktadır. Basına yönelik düzenlenen basın toplantıları ve basın bültenleri aracılığıyla sektör hakkında bilgiler iletilmektedir.
 • Başta Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TSE, Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi resmî kurumlar nezdinde sektör ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmış ve önemli faydalar elde etmiştir. Gerektikçe bu çalışmalar devam etmektedir. CE ve alt yönetmelikleri, ozon tabakasını incelten maddeler, haksız rekabet, yeni standartlar ve değişiklikler, test ve ölçüm, ithalat düzenlemeleri konuları örnek olarak sayılabilir.
 • Tüm dünyada en önemli konu haline gelen Enerji Verimliliği konusunda çalışmak üzere Endüstriyel Soğutucular Enerji Verimliliği Komisyonu kurulmuş ve ESSEV adıyla çalışmalara başlamıştır.
 • Türkiye AB müktesebatına uyuma başladığı yıllarda, 'AB Klima Mevzuatı' başlıklı bir rapor hazırlanmış ve klima konusunda AB ve Türkiye’deki mevcut mevzuat ve uygulamalar karşılaştırılmıştır. Rapor, ilgili Devlet Kurumlarının ve Sektörün bilgisine sunulmuştur
 • Günümüzde temel ihtiyaç haline gelen klima kullanımının yaygınlaşması ve konu ile ilgili toplum bilincinin arttırılması amacıyla toplantılar, geziler, basın duyuruları, el broşürleri ve benzeri faaliyetler yapmaktadır. Ayrıca hastanelerde hijyenik klimaların nasıl olması, kullanımı ve bakımı hakkında özellikle sağlık personeline yönelik bir kitapçık hazırlanmış kitabın dağıtım ve tanıtımı 2009 yılında yapılmıştır.

Uluslararası İlişkiler:

 • Uluslararası EUROVENT (Avrupa Soğutma ve Havalandırma Cihazı Üreticileri) Derneği’ne üyelik ile klima sektöründe Avrupa Birliği ile bütünleşme yolunda önemli bir ilerleme sağlamıştır. Bu dernek ile kurulan ilişkiler ve Avrupa çapında yapılan toplantılara Türk Temsilcilerinin katılımı ile sektörel gelişmeleri yakından takip etme imkânı olmuştur. EUROVENT’in 2000 ve 2009 Genel Kurul’ları ile ICARMA 2000 yılı toplantısının Türkiye’de yapılmış, bu sayede Türkiye ve Türk Klima sektörünün tanıtılması fırsatı olmuştur.
 • Avrupa Birliği’nde sektör ile ilgili standart, kanun, yönetmelik vb dokümanların hazırlanmasında en etkin kurum Eurovent’tir. Bu çalışmalar ışığında İSKİD YK Üyesi Sn. Naci Şahin Eurovent Yönetim Kurulun’da üye olarak seçilmiştir. İSKİD Üyeleri bu konularda faaliyet gösteren toplam 15 adet çalışma gruplarına (Working Group) katılma hakkına sahiptir. Bir gruba katılmasa da isteyen üyeler ilgilendikleri grupların faaliyetlerini ilk ağızdan öğrenebilmektedir. Bu gruplara örnek olarak Fan-Coil, AHU, Chiller, klima, fan, soğutma kuleleri grupları verilebilir. Bu gruplar, konularında AB Norm ve yönetmeliklerinin çıkarılmasında en büyük paya sahip olan organlardır. Gruplar ayrıca, Eurovent Sertifikasyon Şirketinin belgelendirme prosedürlerini belirlemektedir. Eurovent sertifikasyon şirketi ile işbirliği çerçevesinde sertifikasyon tanıtımı için ortak faaliyetler yapılmaktadır.
  İSKİD’in uluslararası IIR – International Institute of Refrigeration üyeliği de 2009 yılında başlamış olup üyeliğin devlet nezdinde yapılması gerekliliğinden dolayı 2011 yılı itibariyle İSKİD üyeliği TÜBİTAK’a devredilmiştir.
 • İhracat için önemli bir belge olan Eurovent Sertifikasını edinmek isteyen üyelerine bilgi ve irtibat sağlamaktadır. Bugün Türkiye kuvvetli olduğu ürünlerde Eurovent sertifikası sahibi firmaları ile dördüncü sırada yerini almıştır.
 • İSKİD’in ilişkide olduğu yabancı dernekler arasında VDMA ve VDKF (Almanya), AHRI (ABD), FETA (İngiltere), KRAIA (Kore), CAR ve CRAA (ÇHC), AIACRA (Hindistan), ISHRAI (Hindistan), Pakistan HVACR Society sayılabilir. Eurovent üye dernekleri ile ilişkiler mevcuttur. Uluslararası İlişkiler Komisyonu bu ilişkileri arttırmak ve düzenlemek üzere çalışmaktadır.

Dış Ticaret:

 • 2003 yılı başında kurulmuş olan İSKİD 'Dış Satım Komisyonu – DSK', üye firmaların ve sektörün mevcut kalite ve kapasitesini ihracata yöneltebilmeleri için çalışmaktadır. Komisyon 'Dış Ticaret Teşvikleri' konulu seminerler düzenlemiştir. Anketlerle belirlenen hedef ülkelerin pazarını, ithalat prosedürlerini araştırmak; hedef ülkelerde basın ve fuarlar yolu ile Türkiye ile birlikte Türk soğutma - klima mamullerini tanıtarak imajını yükseltmek; önemli yurtdışı fuarlar ile sektörün firmalarının mümkünse Milli Katılım dâhilinde iştiraklerini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda yurtdışı pazar araştırmaları yapılmış ve araştırma sonuçları üyeler duyurulmuştur. Almanya, Fransa, Rusya, İtalya, İspanya, Hindistan, Suriye, Çin ve diğer ülkelerde muhtelif fuarlara katılmıştır. Yurt dışı dergilerde verdiği ilanlarla Türkiye klima-soğutma sektörünü tanıtmaktadır. İSKİD Mart 2009 yılından beri İngilizce, İspanyolca ve Rusça olarak 'ISKID ACV&R Journal of Turkey' dergisini yayınlamaktadır. Dergi yurt dışı ticari ataşelikler, fuarlar, yurtdışı basın ve yurtdışı derneklerde dağıtılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda İSKİD, Türk soğutma-klima sektörü ve İSKİD üyelerini temsil etmektedir. Bu çalışmaların daha etkili olması için üye firmaları tanıtıcı broşürler hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Fuar sonrasında anket çalışmaları ile fuarın başarı düzeyi ve sektöre kazandırdıkları ölçümlenerek üyelerle paylaşmıştır.

Eğitim:

 • Türkiye soğutma-klima sektörünü geliştirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, sektörün kalifiye eleman açığını kapatmak, Avrupa Birliği ile uyumunu sağlamak, sektörün ihtiyacı olan bir test laboratuvarını hizmete açmak amaçları ile Yıldız Teknik Üniversitesi, KOSGEB ve ISISO Yapı Kooperatifi işbirliğinde Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfının kuruluşu tamamlanmıştır. ISKAV eğitim, fonksiyon/test/kontrol ve belgelendirme konularında sektöre hizmet vermektedir.
 • İSKİD 2006 yılını ArGe yılı olarak ilan etmiştir. Sektör firmalarının cirolarının %3-5’ini ArGe’ye ayırmaları için çalışılmaktadır. İSKİD bunun için Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu aracılığı ile çalışmaktadır. Komisyon, yüksek lisans tezlerinin firmalarda ArGe’ye yönelik ve uygulamalı olarak yapılması için 5 üniversite ile temasa geçmiştir. Ayrıca, sektörle ilgili branş öğrencilerine burs sağlama, Öğretim görevlileri ve öğrencilere yönelik teknik gezi düzenleme, okullara teknik malzeme yardımları, Ar-Ge çalıştayları ve Ar-Ge faaliyetlerine destek olması açısından Ar-Ge kitabını yayınlamıştır.

Sosyal Çalışmalar:

 • Yapılan sosyal faaliyetlerle sektör içi kaynaşma sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Hatıra Ormanları dikim çalışmaları yapılmıştır.
 • Toplum sağlığı ve hastanelerin hijyenik havalandırması konusunda yayınlar hazırlamış, konferanslar düzenlemiş ve bu konuda sektöre öncülük ederek komisyon çalışmalarına başlamıştır.
TOP