İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İKLİMLENDİRME - SOĞUTMA - KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ

 

DERNEĞİN ADI
Madde 1 -

Derneğin adı "İklimlendirme – Soğutma – Klima İmalatçıları Derneği"dir. Kısaca İSKİD olarak anılacaktır.

DERNEĞİN MERKEZİ
Madde 2 -

Derneğin merkezi İstanbul'dadır.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI
Madde 3 -

Derneğin amacı iklimlendirme, soğutma, klima cihazları imalatı ve temsilcilik konusunda çalışan üyeler arasında işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak, üyelerin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalatla ilgili sorunlarını çözümleyecek çalışma ve teşebbüslerde bulunmak, Türkiye'de iklimlendirme, soğutma klima pazarını geliştirmek, en ileri seviyeye çıkarmak ve memleketin çeşitli iklimlendirme, soğutma, klima ihtiyacının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak, üyelerinin oluşturduğu Türk iklimlendirme soğutma klima sektörünü uluslararası platformlarda temsil etmektir.

Dernek, bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için eğitim, kültür, bilim, teknoloji, iş ve sosyal alanlar ile mevzuatın derneklere izin verdiği bütün alanlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunabilir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI
Madde 4 -

Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalışmalar yapar.

a) Memleketin gelişmesi ve hayat seviyesinin yükselmesinde rolü olan iklimlendirme, soğutma, klima imalat ve ithalatının bilinçli ve başarılı bir şekilde yapılmasını teminen, bu konuda çalışanların dernek içinde biraraya gelmesini sağlar ve aralarında işbirliğini geliştirir.

b) Üyelerine her türlü adli, hukuki ve mesleki yardımlar için gerekli hukuk veya bilimsel teşekkül ve kuruluşlardan görüş alır.

c) Konusunda çalışan diğer ulusal yada uluslararası dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapar, gerekirse bu çalışmalarda kendini temsil ettirir.

d) Üyeleri için ham, yarı mamul maddeler ve her türlü teçhizat ve istihsal vasıtalarının temini ve tedariki konusunda yol gösterir.

e) Üyelerine, kalifiye işçi, teknisyen ve uzman yönetici yetiştirilmesi iklimlendirme, soğutma ve klima endüstrisinde sevk ve idare, prodüktivite, beşeri münasebetler ile iş emniyeti gibi konularda bilimsel ve yönlendirici çalışmalarda bulunur.

f) İmal edilen iklimlendirme, soğutma, klima cihazları kalite kontrolü ve standart mal üretimi için lüzumlu yönetmelik, tasarı ve teklifleri teklifnamelerin hazırlanması suretiyle, gerek kullanıcıya ve gerekse ihracata elverişli üretimi temin edici tedbirleri ve satış ve sürüm işlerini sağlayıcı, bunların modern usullerle teşkilatlanmasına ışık tutucu faaliyetler yapar.

g) Üyeleri arasında ticari ve sair hususlarda çıkacak ihtilafları uzlaştırıcı sıfatıyla ve hakem yoluyla halli için teşebbüste bulunur.

h) Yabancı bilim ve teknolojiyi takip etmek veya bilgilerini artırmak için, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet eder veya yabancı dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönderir.

i) Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile ilişki kurar, üniversiteler yüksekokullar ile diğer ilmi müessese ve ilgili teşekküllerin iklimlendirme soğutma klima imalatı konularındaki faaliyetlerini müşterek çalışmalar ve sair yardımlarla teşvik eder. Gerektiğinde bu teşekküllerin çalışmalarından faydalanır ve derneğin çalışma konusu ile ilgili olarak öğrencilere eğitim yardımı yapar veya karşılıksız olarak yönetim kurulunun belirleyeceği öğrencilere burs verir.

j) Yurt içi ve yurt dışı imalat hizmetlerinden en fazla randıman almak, tanıtma yapmak ve geçerli teknolojinin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli yayınlarda bulunur. Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, yarışma ve sergiler düzenler.

k) Kuruluşlar tarafından imal veya ithal edilen iklimlendirme soğutma klima cihazlarının norm standartlara uygunluğunu takip, tetkik eder ve gereğini yapar.

l) Dış ülkelere Türk iklimlendirme soğutma klima imalatı ürünlerine rekabet gücü ve imkanı kazandırma amacıyla her türlü gayreti gösterir bu imalatları ihracata yöneltilmesi konusunda ilgili resmi makamlarla işbirliği yapar.

m) İç ve dış piyasa teknolojisi ve konjonktürünü izleyerek üyelere duyurur. İmalat oranını ve kaliteyi en üst seviyeye getirecek çalışmalarda bulunur.

n) Üyelerinin ayrı ayrı yapmak zorunda oldukları etüd, müracaat ve takipleri firma seviyesinde yürütmek yerine, toplu olarak sektör seviyesinde ele alıp, zaman ve masraf tasarrufu sağlayarak firma ve sektör faaliyetlerinde verimlilik ve etkinlik sağlamada çaba gösterir.

o) Üyelerinin faaliyet alanı ile ilgili konularda üyelerini ve sektörü resmi merciler ile çeşitli teşkilat, komisyon, kurul, komite gibi kuruluşlar nezdinde temsil eder, bunların çalışmalarına katılır ve üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunmasında çaba gösterir.

 

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 5 -

Yukarıda belirtilen çalışma konuları ve amacını gerçekleştirebilmek üzere dernek;

a) Kongreler, konferanslar, seminerler, toplantılar düzenler veya bu gibi çalışmalara katılır.

b) Sergi, fuar ve teşhir mahalli gibi tertiplere katılır.

c) Mesleki ve bilimsel makale, mecmua, broşür, kitap, bülten ve elektronik bülten yayınlar.

d) Dernekler Kanununa ve ilgili diğer kanunlara aykırı olmamak koşuluyla, Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda; bildiri, beyanname veya benzeri yazılar yayınlar.

e) İklimlendirme soğutma klima üreticileri ve yenileme piyasasının ihtiyacı olan mamullerin varsa TSE veya uluslararası standartlara ya da istenilen spesifikasyonlara uygun nitelikte üretilmesini sağlamak üzere gerekli işbirliğini ve koordinasyonunu temin eder.

f) Dernekte üyesi bulunan kuruluşların oluşturduğu tüm üretim olanaklarını ve bütün olarak en yüksek verimle kullanabilmek ve verimliliğini artırabilmek üzere gerekli her türlü teknolojik ticari ve ekonomik girişimler konusunda inceleme, araştırma ve benzeri çalışmalar, yapar yada yaptırır ve hazırlanan raporları üyelerine dağıtır, kalite standardizasyonu için çalışmalar yapar.

g) Dernek üyeleri ile olduğu gibi yurt içinde ve dışında aynı veya benzeri alanlarda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla, kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, izin almak koşulu ile organizasyon, planlama, standardizasyon, tanıtım (iç ve dış sergilerde) ve pazarlama sahalarında rasyonel çalışmanın sağlanması ile verimliliğin artırılması için işbirliği temin eder.

h) Dernekler Kanununun 22. maddesi uyarınca, genel kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla dernek ikametgahı veya amaç ve faaliyetleri için gerekli olan her türlü taşınmaz malı satın alır. Tapuda satın alma tescil işleminden itibaren bir ay içinde mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek, genel kurul kararıyla taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir, mevcut ya da satın alma, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malları satabilir.

i) Dernek, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, mesleki kuruluşlardan veya eğitim kurumlarından maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.
5253 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilirler.

j) Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alınabilir. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımlar bankalar aracılığıyla alınır.

k) Dernek, Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğine uygun olmak kaydıyla, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yurtiçinde ve yurtdışında şube veya temsilcilik açabilir. Şubelerdeki üyeler, dernek genel kurulunda derneğin diğer asıl üyeleriyle eşit haklara sahiptir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

l) Dernek, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, yetkili organlarının kararı ile, federasyon oluşturabilir, mevcut federasyonlara katılabilir, platform oluşturabilir, mevcut platformlara katılabilir,

m) Gerekli diğer çalışmaları yapar.

ÜYELİK KOŞULLARI
Madde – 6

İklimlendirme, soğutma, klima ürünlerinden merkezi klima santralı, fan coil, soğutma grubu, soğutma kulesi, pencere tipi, split tip klima cihaz sistemleri, paket tip soğuk oda cihazları, araç klimaları, ticari tip buzdolabı, süper market soğutma sistemleri, nemlendirici ve nem alıcı cihazları ve sistemleri imal eden ve temsilcilik vasıtası ile ithal eden, bunlara bağlı olarak bu sistemlerin kullanıldığı ana komponentler olan fan (radyal ve aksiyal), Eşanjör (Serpantin-coil, Shell and Tube v.s) filtre, fabrikasyon kanal, menfez, damper, kompresör, otomasyon sistemleri veya benzerlerini imal eden, TSE belgesine veya Uluslararası Üretim Standartları Sertifikasına sahip yerli imalatçılar ile yabancı imalatçıların Türkiye’deki ofisleri veya temsilcileri veya “tek ve ana dağıtıcıları”, Sanayi Odası veya Ticaret Odasına kayıtlı kurum ve kuruluşların mensubu olmak şartı ile medeni hakları kullanmak ehliyetine sahip ve reşit gerçek veya tüzel kişiler Dernekler Kanunundaki kısıtlama ve yasaklamalara girmemek kaydıyla derneğe asıl üye olabilirler. Affa uğramış olsalar bile ağır hapis cezasına veya (taksirli suçlar hariç olmak üzere), beş yıl yada daha fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar, yüz kızartıcı suçlardan ve kanunlarla kurulması yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olanlar derneğe üye olamazlar.

Firmalar, derneğe tüzel ve gerçek kişi üye olacak temsilcilerini derneğe yazılı olarak bildirirler. Üyelikler, Genel Kurul onaylı Üye Kabul Yönetmeliğince belirlenen esaslara göre düzenlenir. Asıl ve Onursal üye için müracaatları Yönetim Kurulu inceleyerek üye yapılıp yapılmamasına karar verir, Üyeliği onaylanan gerçek veya tüzel kişi, firma temsilcisi veya Onursal üye olarak derneğe üye olur. Firmalar dernekteki temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptir. Derneğe üye olan kişi bu durumu bilerek üye olur ve üyeliği kabul eder. Yönetim kurulu yeni önerilen üyenin üye olmasında yasal bir mahsur görmediği takdirde üyeliğini onaylayıp onaylamamakta serbesttir.

Yukarıdaki yeni üyelik sektörlerinin üyeliğe açılmasındaki programda yönetim kurulu yetkilidir.

İSKİD üyelerinin, Türkiye’de üretilen veya temsilcisi olduğu ürünlerden gerekli olanlar için, AB zorunlu yeni yaklaşım direktifleri olan CE işaretlenmesine haiz uygunluğunun deklarasyonunu Yönetim Kuruluna bildirmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde geniş kapsamlı bilgi ve ilgili CE dosyasını talep edebilir.

Üyeler, sektör iş etik ilkelerine uymayı kabul ettiklerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna verirler.

ÜYELİK TÜRLERİ
Madde - 7

Derneğin asıl, onursal ve fahri olmak üzere üç tür üyeliği vardır.

- Asıl üye: Aday olan gerçek veya tüzel kişiler Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olurlar. Derneğe bir firmadan Genel Kurul onaylı Üye Kabul Yönetmeliğince tanımlanan sayı ve türde asıl üye kaydı yapılabilir.

- Onursal üyeler: Sektörde 20 yılını doldurmuş, asıl üyelerce önerilen veya kendi müracaatı sonucu, Onur Kurulu’nun ön çalışmasından sonra Yönetim Kurulunca uygun görülmek koşulu ile derneğe Onursal üye olurlar, aidat verip vermemekte serbesttirler. Onursal üyeler çalışmalara katılır, görüş belirtir, Yönetim ve Denetim Kuruluna seçilemezler ve genel kurulda oy veremezler.

- Fahri üye: Türkiye’de ikamet zorunluluğu aranmamak kaydı ile sektörle ilgili T.C. vatandaşı olan veya olmayan ve bu sektörün gelişmesinde hizmetlerde bulunmuş şahıslara yönetim kurulu kararı ile Fahri Üye unvanı verilir.

ÜYELİĞE GİRME
Madde 8 -

Dernek üyeliğine girmek için aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır;

a) Dernek üyelerinden ikisinin önerisi ve kefalette bulunması,

b) Madde 6'da belirtilen üyelik koşullarını kanıtlayan belgelerin verilmesi,

c) "Üyelik İstemi ve Başvuru Formu" nu adayın doldurması.

d) Yönetim Kurulunun "üyeliğin kabulüne dair" oybirliğiyle karar vermesi, giriş ve yıllık aidatlarını ödemesi ile üyeliğe giriş şekli tamamlanmış ve üyelik sıfatı kazanılmış olur. Yeni üyeler, üyeliklerinin ilk yılında, yıllık aidatın üyeliklerinin başladığı dönemden itibaren olan kısmını ödemekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatları en çok (30) otuz gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibi adaya yazıyla duyurur.

Üyeliğin reddine dair Yönetim Kurulu kararı kesin olup, ancak Genel Kurul’da itiraz edilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMAK
Madde 9 -

a) Ölüm,

b) Üyelikten ayrılma isteği,

c) Derneklere üye olma hakkının kaybolması ile,

d) Gerçek kişiler mensubu bulunduğu şirketten ayrılma veya şirketin talep etmesi kaydıyla üyeliği sona erer.

Her üye dilediği anda yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır.

Derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin, üyeliği kaybettirici yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

Üye olma hakkını yasal nedenlerle kaybedenler hariç olmak üzere isteği ile üyelikten ayrılanların aidat borcu, ayrılma isteğinin yapıldığı çeyrek hesap döneminin sonunda biter ve kendisinden o dönemin ödentileri tam olarak alınır. Üye olma hakkının yasal bir nedenle kaybeden ve ayrılmak zorunda kalan üyelerden ise sadece bu nedeni oluşturucu olayın vuku bulduğunun tespiti tarihine kadar olan aidat borçları alınır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAK
Madde 10 -

Üyelikten çıkarılma aşağıdaki nedenlerle yapılır.

a) Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerde bulunmak,

b) Dernek sekreter veya saymanının yada dernek başkanının otuz gün ödeme süreli bildirisine rağmen aidatlarını ve diğer borçlarının ödememek.

c) Dernek faaliyetlerinden, toplantılardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak veya yapamamak, görev almaktan kaçınmak, genel kurullarda oyunu bizzat kullanmamak, derneğin yaşamasına ve amaçlarına karşı ilgisizlik göstermek, derneğin amaç ve ilkelerine ve çalışma biçimlerine aykırı davranış fiil ve hareketlerde bulunmak,

d) Derneğe üye olma hakkını kaybetmek,

e) Özel ya da iş yaşantısındaki tutumu ve davranışı ile kişiliğinde dernek onurunu zedeleyici kaygısını uyandırmak, üyelere ve topluma karşı kötü davranmak,

f) Temsilci statüsündeki üyeler için, yabancı imalatçının ilgili ürünler hakkında Türkiye’de ikinci bir temsilcilik vermesi; “tek ve ana dağıtıcı” statüsündeki üyeler için, yabancı imalatçının ilgili ürünler hakkında Türkiye’de ikinci bir ana dağıtıcılık vermesi.

Üyelikten çıkarılma kararı yönetim kurulunun üçte iki gizli oy çoğunluğu ile verilir.

Yukarıdaki durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

Üyelikten çıkarılan üyenin aidat borçları hakkında yukarıdaki maddenin son fıkrası gereğince işlem yapılır.

DERNEK ORGANLARI
Madde – 11

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu
d) Onur Kurulu

GENEL KURUL
Madde – 12

a) Yönetim Kurulunun çağrısı ile üç (3) yılda bir Şubat ayında seçimli genel kurul, seçim yapılmayan yıllar Şubat ayında mali genel kurul, asıl ve onursal üyelerin ve varsa şube üyelerinin iştiraki ile olağan olarak toplanır.
b) Bundan başka her zaman;

- Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde,
- Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yazılı isteği ya da dernek üyelerinden ve şube üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunun bir ay içinde yapacağı çağrı ile,
- Bu çağrı yapılmazsa, mahalli Sulh Hakimliğinin dernek üyeleri arasından görevlendireceği üç kişilik bir heyetin yapacağı çağrı ile olağanüstü olarak toplanır.

GENEL KURULA ÇAĞRI VE KATILMA HAKKI
Madde – 13

Genel kurul derneğe olan borçlarını ödemiş asıl üyelerin, varsa şube üyelerinin ayrıca Onursal ve Fahri üyelerin katılımıyla toplanır. Genel kurulda tüm üyeler görüş bildirir, çalışmalara katılır. Ancak yalnız asıl üyeler yönetim ve denetim kuruluna seçilebilir ve oy kullanırlar.

Katılma hakkı bulunan bu asıl üyelerin ;

- Eşit olarak oy verme
- Seçme
- Yönetim ve denetim kurullarında görev alamayacakları kanunda belirtilenler hariç, seçilme hakları mevcuttur.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin bir listesini düzenler.

Genel kurula katılacak asıl üyeler, en az on beş gün önceden birinci toplantının günü, saati, yeri ve gündemi ile çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılacağı gün de belirtilerek yazılı veya elektronik posta ile toplantıya çağrılır. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman, yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

TOPLANTI USULÜ
Madde – 14

Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu mülki idare sınırları içinde yapılır.

Genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyeler, yönetim kurulunca düzenlenmiş listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler.

Madde 16’da belirtilen toplantı yeter sayısının (çoğunluğun) sağlandığının anlaşılması halinde, toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Derneğin feshi ve tüzük tadili gibi kanunda ve tüzükte belirlenmiş özel toplantı yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır. Bu nedenle toplantı yeter sayıları gündemdeki maddelere göre ayrı ayrı gözetilir. Açılışından sonra, toplantıyı yönetecek bir “Genel Kurul Başkanı”, toplantı tutanağını düzenleyip başkan ile birlikte imza edecek bir “katip” ve başkana yardımla görevli olacak “Başkan vekili”nden ibaret “Genel Kurul Başkanlık Divanı” açılır.

Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler, mülkî idare amirliğine bildirilir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

OY KULLANMAK
Madde 15 -

Toplantıya katılma hakkı bulunan her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Genel kurula katılma hakkı olan her üye oyunu genel kurulda bizzat kendi kullanmak zorundadır.
Tüzel kişi üyeler adına Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

GENEL KURUL YETER SAYISI
Madde 16 -

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar, genel kurula katılan asıl üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

GENEL KURULUN GÜNDEMİ
Madde 17 -

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri ( 1/10 ) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması gerekir.

Gündemdeki maddelerin tertip sırası verilecek bir önerge ile oylamaya konulur ve karar yeter sayısı teşkil eden çoğunluk hasıl olursa, gündem bu tertip sırasıyla görüşülür.

Toplantı günü gündeme getirilecek derneğin feshi ve tüzük tadili teklifleri/konuları üyelere duyurulmasından itibaren 15 Gün geçmedikçe karara bağlanamaz. Ancak bu nedenle yapılacak müteakip toplantının günü de iki ayı aşamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 18 -

Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Mevzuat, tüzük ve resmi işlemler doğrultusundaki amaç, çalışma konuları ve faaliyeti ilkeleri yönünde kararlar almak, dernek organlarını seçmek,

b) Gündemle getirilen istekler ile toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yürütülmesi istenen konuları görüşüp karara bağlamak.

c) Yönetim, Denetim ve Onur kurullarının üyelerini seçmek, çalışma programı ve bütçesini aynen veya değiştirerek onaylamak.

d) Yönetim kurulu ve Denetim Kurulunun raporlarını incelemek ve ibrası hakkında karar vermek.

e) Derneğin dernek ikametgahı ile amaç ve faaliyetler için malik olduğu taşınmaz malların satılması, yeni taşınmaz malların alımı, tapudan taşınmaz mallar üzerine leyhe ve aleyhe her türlü aynî hak koydurulması ve kaldırılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.

f) Üyelerden her yıl alınacak yıllık aidat miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek.

g) Yeni üyelerden bir kereye mahsus alınacak giriş aidatı miktarını saptamak, çoğaltma ve azaltmaya karar vermek.

h) Vakıf kurmak, kurulu vakıflara veya benzeri oluşumlara üye olmak.

i) Federasyon kuruluşuna veya kurulu federasyona katılmak.

j) Şube kuruluşuna karar vermek.

k) Derneğin yurt dışı faaliyetlerini belirlemek, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak veya üyelikten ayrılmak.

l) Dernek tüzüğünü değiştirmek.

m) Mevzuatta ve tüzükte genel kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

n) Derneği feshetmek, mal, para ve hakların tasfiyesi esaslarını tespit etmek.

YÖNETİM KURULU
Madde 19 -

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla ve üç yıl için en çok oy alanlardan sırası ile, 9 asıl ve 5 yedek üyeden teşekkül eder, oy eşitliği halinde kuraya başvurulur. Asıl üyeliklerden boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu ilk oturumda kendi arasında bir başkan, iki başkan vekili, bir sekreter, bir sayman seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim kurulunca kabule şayan bir mazereti olmaksızın ardarda üç mutad toplantıya iştirak etmeyen veya bir yılda toplam toplantıların yüzde 50’sinde bulunmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği sona erer. Kendisi bu suretle istifa etmiş sayılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 20 -

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

a) Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, genel kurul kararlarını uygulamak.

b) Yönetim kurulu üyelerinin denetçiler kurulunun önerdikleri konularda kararlar almak.

c) Yönetim kurulu başkanının önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını kazanamayan, amaçlardan uzaklaşan üyelerin ya da üyelik haklarını kaybedenlerin dernekten çıkarılmasına karar vermek.

d) Dernek üye adaylarını incelemek, üyeliğinin kabulüne veya üyelik isteminin reddine karar vermek.

e) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir yada birkaçına yetki vermek.

f) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile bütçesini hazırlamak.

g) Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak.

h) Çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgesini hazırlamak.

i) Genel kurul toplantılarının çağrısını yapmak, gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

j) Tüzük ve yönetmelikler hazırlanması ya da değişiklik önerileri düzenlenmesi yönünde çalışmalar yapıp, genel kurulun onayına sunmak.

k) Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek.

l) Uygun bulacağı çalışma ve yönetim komiteleri teşkil etmek bunlara seçtiği üyeleri atayarak, verdiği konularda çalışma ve hizmetlerinde kendisine yardımcı olacak yeni projeler hazırlamak amaç ve çalışma konuları ile uygulamalar hakkında görüşmeler yapmak, tartışmalar düzenlemek, üyeler arasında yakınlık ve arkadaşlığı sağlamak amacıyla zaman zaman üyelerin konuklarının da katılabileceği ortak eğlenceli özel toplantılar düzenlettirmek.

m) Yapacağı olağan ve olağanüstü toplantıları denetçilere duyurmak, zamanında rapor vermelerini sağlamak.

n) Genel kurulda alınan kararları üyelere ve yönetsel her türlü işlemleri de yerine getirerek ilgili yerler duyurmak.

o) Çalışma döneminin başında, derneğin yönetim ve parasal belge işlem ve varlıklarını devir ve teslim almak, çalışma döneminin sonunda da bunları yeni dönem yönetim kuruluna bir tutanakla eksiksiz devir ve teslim etmek.

p) Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli teşebbüslerde bulunmak.

r) Resmi ve özel kuruluşlar tarafından kendilerini ilgilendiren konularda alınacak kararlardan üyelere bilgi vermek.

s) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

DENETIM KURULU
Madde 21 -

Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, genel kurulda kendi üyeleri arasından üç (3) yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek kişiden oluşur. En çok oy alan üç aday asıl, izleyen üç aday yedek üye seçilmiş olur. Oy eşitliğinde kuraya başvurulur.

Kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan ve raportör seçer, oniki ayda en az bir kez olağan olarak, gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

a) Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini "yönetim kuruluna" ve toplandığında genel kurula da bir raporla bildirmek.

b) Yönetim kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.

c) Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla genel kurula sunmak.

d) Yönetim kurulunun görev devir ve teslim işlemlerinin genel kurulca alınmış kararların yerine getirilip getirilmediğini dernek işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyip raporlarını yazmak.

e) Yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak katılmak.

f) Gerektiğinde genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemek.

ONUR KURULU
Madde - 22
1 – Onur Kurulunun Oluşturulması
.
Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla üç (3) yıl için seçilen beş (5) Asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Bunlar aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler başkan tarafından sıra ile göreve çağrılır.

2 – Toplantı Şekli
Onur kurulu Yönetim kurulunun önerisi, Yönetim kurulu veya Onur kurulu Başkanının göreceği lüzum üzerine toplanır.
Onur kurulu konu yer tarih ve toplanma saati belirtilerek üyelerin tümüne yapılan çağrı ile toplanır.
3 – Onur Kurulu Görevleri Ve Yetkileri
a) Onur kurulu sektörümüzdeki mesleki gelişme, ilerleme, üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluk anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim kuruluna görüş ve önerilerde bulunur.
b) Onur kurulu meslek anlayışına uymayan üretim, tanıtım, davranış içinde olan; Üyelik onuruna, gereklerine, borçlarına ve görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunan; Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan hüküm giyen üyeler hakkında;
- Yazılı ihtar ve kınama
- Geçici ilişki kesme (En fazla 1 yıla kadar tesislerden men cezası)
- Süresiz ilişki kesme (Üyenin dernekteki kaydının silinmesi)
Yaptırımlarının uygulanmasını Yönetim Kurulu’na tavsiye eder.
c) Onur kurulu genel kuruldan 2 ay önce mevcut Yönetim kurulu, İSKİD üyeleri ve Onursal üyeler ile temas ederek Yönetimde görev almak isteyen üyeleri belirler. Yönetimin oluşumuna yardım eder. Genel kurula tavsiye niteliğinde adayları önerir.
4 – Kararların Alınması
a) Onur kurulunun toplantısı en az 3 üyenin katılımıyla yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
b) Onur kurulu kendisine gelen konuyu en geç üç (3) ay içinde inceleyerek sonuçlandırmak zorundadır. Onur kurulu bilgi toplama, tanık dinleme, delilleri araştırma için kendi içinden veya dışardan kişi veya kişileri yetkilendirebilir.
c) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunması için en az 15 gün süre verilir. Üye bu süre içinde onur kuruluna gelmez savunma yollamaz ise gıyabında karar verilir.
d) Üyelerin onur kurulu tavsiye kararlarına yönetim kurulunda ve genel kurulda itiraz hakları saklıdır.

DERNEK MÜDÜRÜ
Madde – 23

Derneğin çalışmalarını yürütmek üzere ücretli ve üç yıla kadar sözleşmeli bir dernek müdürü atanır. Dernek müdürünün atanması, ücretinin saptanması, terfi ve işine son verilmesi yönetim kurulunca yapılır.

DERNEK MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde – 24

Dernek müdürünün görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Yönetim kurulunu toplantıya davet etmek ve gündemini yapmak.
b) Yönetim kurulu gündemini, yönetim kurulu başkanına danışarak hazırlamak.
c) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.
d) Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmaları yapmak, bilgi ve istatistikleri toplamak, ilgili yayınları izleyip derlemek ve bunlar hakkında yönetim kuruluna bilgi vermek.
e) Dernek çalışmalarını izlemek ve gözetimi altında bulundurmak, bu konularda yönetim kuruluna bilgi vermek.
f) Dernek hesaplarını denetlemek.
g) Üç ayda bir düzenlenecek bilanço ile mali durumu tespit etmek ve yönetim kuruluna bilgi vermek.
h) Üyelik ödeneği ve başka gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak.
i) Ana tüzüğün diğer maddeleri ile verilmiş ve yönetmeliklerle verilecek yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
j) Yönetim kurulu kararı ile derneği temsil etmek.
k) Yukarıda yazılı olanlar dışında, yönetim kurulu tarafından verilen dernek işleriyle ilgili başka görevleri de ifa etmek.

DERNEĞİN ŞUBELERİ
Madde 25 -

Dernek, Genel Kurul kararı ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde şube açabilir.

Şube, dernek genel kurulunun kararlarına göre derneğin amacına uygun tarzda ve dernek merkez yönetimine bağlı hizmet ve çalışmalar yapar. Şube, derneğin üye olduğu uluslararası kuruluşlarla doğrudan ilişki kurmaz.

Şube açılmasına karar verildiği takdirde yönetim kurulunca üç üye şube kurucu üye olarak görevlendirilir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde ikamet etmeleri zorunludur. Kurucu üyeler dernekler kanununa göre gerekli yazılı müracaatı şube açılacak ilin valiliğine yaparlar.

Şubeler, kanunlar ve tüzük hükümleri gereğince derneğe bağlı; Dernek merkezi ile ilişkileri ve karar yetkileri Şubeler Yönetmeliği” hükümleri ile belirlenmiş; varlığı ve hakları dernek bünyesine dahil, Dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı ile özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan hak ve borçlarından ötürü derneğin sorumlu olduğu, bağımsız konutlu Dernek iç organıdır.

Bu tüzüğün Dernek tüzel kişiliğine ilişkin diğer hükümleri de şube kapsamında ve şubeye ilişkin olarak geçerli olup kıyasen uygulanır. Uygulamaya ve merkez - şube ilişkilerine dair hükümler, Dernek Yönetim Kurulu'nca mevzuat ve tüzük hükümlerine uygun olarak hazırlanacak “Şubeler Yönetmeliği”nde gösterilir.

Şube, dernek merkez genel kurulunda bütün üyeleri ile temsil edilir.

ŞUBE ORGANLARI
Madde 26 -

Her şubede;
- Genel kurul,
- Yönetim kurulu,
- Denetim kurulu veya denetçi oluşturulması zorunludur.

Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı bütün üyelerden meydana gelir. Onursal ve fahri üyeler genel kurula katılabilir fakat oy kullanamaz. Genel kurulun görevleri; dernek genel kuruluna ait görevlerin, şubenin kendi bölgesinde kalmak kaydıyla aynıdır. Şube genel kurul olağan toplantısını, dernek merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır. Şube olağan genel kurulu, şube yönetim kurulunun çağrısı ile iki yılda bir kasım ayında seçimli genel kurul, seçim yapılmayan yılın yine kasım ayında mali genel kurul için şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Toplantı usulü dernek genel kurulunda olduğu gibidir.

Şube Yönetim Kurulu: Beş üyeden meydana gelir. İki yıl için şube genel kurulunca seçilir. Genel Kurul ayrıca beş yedek üye de seçer. Yönetim kurulu kendi arasından bir başkan, bir sekreter üye, bir sayman üye seçer. Yönetim kurulunda bir üyelik boşaldığında sıradaki yedek üye kurula katılır.
Şube Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları ile dernek yönetim kuruluna ait görevleri ve sorumluluğu, şubenin kendi bölgesinde kalmak kaydı ile aynıdır.
Dernek yönetim kurulunun vereceği görevler aynen yerine getirilir. Şube yönetim kurulu her yıl fiili gelir ve gider hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini dernek yönetim kuruluna bildirerek onayını alır.

Şube Denetçisi: Dernek şubesinin hesap ve işlemlerini altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler, denetlemelerin sonuçlarını bir rapor halinde şube yönetim kuruluna ve derneğin merkez yönetim kuruluna sunar. Şube denetçisi iki yıl süre ile seçilir. Şube denetçisi şube genel kurulunca seçilir.

ŞUBE GELİR VE GİDERLERİ
Madde 27 -

Şube Gelirleri: Şube geliri, dernek yönetim kurulunun şubeye tahsis edeceği meblağdan ibarettir. Şubenin her türlü gelirleri derneğe aittir. Yapılacak olan bütün tahsilatı dernek hesabına yatırırlar.

Şube Giderleri: Dernek genel kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube yönetim kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube yönetim kurulu kendi bütçesinin bölümleri arasında genel kurul yetkilendirmesi ile aktarma yapılabilir. Her ay sonunda gider ve gelirler birer çizelge biçiminde dernek yönetim kuruluna bildirilir. Şube yönetim kurulu çalışmaları ve hesapları yönünden dernek yönetim kuruluna karşı da sorumludur.

Dernek genel kurulunca onaylanan şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde dernek yönetim kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı şube ile dernek yönetim kurulları arasında görüş ayrılıkları ortaya çıktığında bu uyuşmazlık dernek yönetim kurulu ile şube yönetim kurulları arasında yapılacak toplantılarda çözümlenir. Dernek yönetim kurulu ile şube yönetim kurulu üyelerinin ortak toplantısında çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır.

Şubeler vakıf ve fon kuramaz.

PARASAL HÜKÜMLER
Madde 28 -

Çalışma dönemi "1 Ocak" ta başlar ve ertesi yıl "31 Aralık" da sona erer.

Her yılı kapsayan bütçe uygulamasında, giderlerin gelirlere denk ve gerçekçi olması; ödeme yükümlülüklerinin bütçeyi aşıp gelecek yıllara geçmemesi; gelir ve ödenek çizelgesinde bölüm ve maddeler dışı işlem yapılmaması, bölümler arasında yönetim kurulu başkanının kararı ile aktarma yapılması zorunludur.

Başkan ve yönetim kurulu harcama yetkileri ve tutarları, gelirlerin alınması biçimi, kasada kalacak para tutarı, bütçe aktarma yetkilileri gibi konuları genel kurulca aksine karar verilmedikçe ve her "çalışma dönemi bütçe yönetmeliği" oluşturulmadıkça yönetim kurulunun alacağı kararlara göre düzenlenir.

DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 29 -

Derneğin gelirleri şunlardır;

a) Genel kurulca miktarı saptanacak giriş aidatı ve yıllık aidat.

b) Dernek adına, gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında üyeler dışında kalan kişilerden para ve yardım toplamamak kaydıyla yalnız her türlü yayın ve kitapların üyelere satışından sağlanacak gelirler.

c) Dernekçe yapılan ve tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.

d) Dernekler Kanununa ve yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olan bağışlar, yardımlar ve vasiyetler,

e) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

f) Dernek üyelerinin temsil ettikleri gerçek kişi ve kuruluşların derneğin araştırma ve tanıtımı çalışmalarına katkı olarak yapacakları yardımlar.

Dernek Gelirlerinden;

a) Firma Başına giriş aidatı üyelik için "başvuru sırasında",

b) Tüzel ve gerçek kişi üyelerden yıllık ödenti Mart, Haziran ve Eylül aylarında 3 eşit taksitte ödenmek üzere, üyenin talebi olursa yıl içinde daha hızlı bir takvim ile,

c) Yıllık aidatının tümünü Mart Ayı sonuna kadar peşin (havale veya kredi kartı tek çekim) ödeyen gerçek ve tüzel kişi üyelere ilgili yılın aidatının % 6’sı kadar indirim uygulanır.

d) Taksitli ödemelerde, geciken her bir taksit tutarına aylık % 1 oranında gecikme cezası tahakkuk ettirilir.

e) Diğer gelirler gerçekleştiği tarihte, tahsil edilir.

f) a ve b bendinde gösterilen gelirler ve taksit ayları, her Çalışma Dönemi Bütçesinde Genel Kurul kararı ile saptanır.

GİDERLER
Madde 30 -

Derneğin giderleri, yönetsel çalışmaları ve hizmetleri gözönünde tutularak yıllık bütçenin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL
Madde 31 -

Yukarıdaki fıkralardaki devreden miktarı belirlenebilen gelirler iz değer olarak saptanır ve genel kurulun onayından sonra uygulamaya girer.

Dernek üyelerinden yıllık bütçelerinde öngörülen ve ödemekle yükümlü bulundukları ödenti ve diğer ödemeler dışında herhangi bir para ve yardım isteğinde bulunulamaz.

Yıllık bütçenin giderler çizelgesinde bölümler ve maddeler olarak gösterilen giderler, fatura alındı belgesi ya da harcama tutanağına bağlanarak ve harcama yetkisine göre başkan veya yönetim kurulunun oluru alınarak yapılır.

Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeler, Dernekler Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır, sayman tarafından kontrol edilir ve Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defterine kaydedilir.

Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler, yönetim kurulu kararı ile yetki süresi de belirtilmek suretiyle, tespit edilir ve hazırlanan yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde 32 –

Dernek, amacına yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek için ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile, o yılın bütçesinin %10’unu aşmayacak kadar veya Genel Kurul’un belirleyeceği miktarlara kadar borç alabilir, alınan borcun karşılığında ipotek ve rehin verebilir, verilmiş olan ipoteklerin fekkini uygulayabilir, gerekirse fek yetkisi verebilir. Borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin kendi kurduğu ve yönettiği İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi’ne vereceği ve alacağı borç miktarı ile ilgili bir kısıtlama yoktur.

DİĞER HÜKÜMLER

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
Madde 33 -

Derneğin iç denetimi, Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planına ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi gerçekleştirilmesi için Denetim Kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere yönetmelik çıkarılabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Madde 34 -

Dernek tüzüğü genel kurul tarafından değiştirilir. Tüzük değişikliği yapılacak genel kurul ilk toplantısına, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin katılımı gereklidir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

DAĞILMA ( FESİH VE TASFİYE )
Madde 35 -

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda derneğin feshi konusunun görüşülebilmesi için, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli karar çoğunluğu, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde İklimlendirme Soğutma ve Klima İmalatçıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YASAL DEFTERLER
Madde 36 -

Dernek için aşağıda gösterilen ve noterden onaylı defterler tutulur.

a) Üye kayıt defteri:
Dernek üyelerinin kimlikleri, üyeliğe giriş tarihleri, giriş ödemeleri ile katılma payları yükümlülükleri bu deftere yazılır.

b) Karar Defteri:
Yönetim kurulunun kararları, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altları üyelerce imzalanır.

c) Evrak Kayıt defteri:
Derneğe gelen ve gönderilen yazılar, tarih ve sayı sırasıyla bu deftere işlenir. Gelen yazıların asılları ve giden yazıların kopyaları dosyalarda saklanır.

d) İşletme Hesabı defteri:
Dernek adına alınan paralar, alındıkları yerler, alınma nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar ile harcanan paraların ödendikleri yerler, ödeme nedenleri ve ilişkin oldukları hesaplar bu deftere açık ve düzenli olarak işlenir.

e) Demirbaş defteri:
Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

f) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı ve harcama ile ilgili belgeler yasalarda daha uzun süre konulmamışsa dosyalarında en az beş yıl saklanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ
Madde 37 -

Dernek tüzüğünde, hüküm eksikliğinin bulunması durumunda Türk Kanunları, tüzük ve yönetmelikleri uygulanır.

İKLİMLENDİRME – SOĞUTMA – KLİMA İMALATÇILARI DERNEĞİ

KURUCULARI LİSTESİ

 

Sıra NoAdı ve Soyadı
1MUSTAFA REMZİ BAYGAN
2VURAL EROĞLU
3ALİ İLERİGELEN
4GÜNAY BOLAZAR
5CELİ HARSA
6MEHMET SESLİ
7GAZANFER UĞURAL
8M. BEDİ KORUN
9İSMAİL AYDIN
10EROL GÖKDEMİR
11METİN DURUK
12Ş. ERSAN BAKANAY
13ZEKİ GÜNGEL
14ALPASLAN DAĞOĞLU

 

TOP