İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği

İSKİD 2021-2023 Denetim Kurulu

Derneğin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, genel kurulda kendi üyeleri arasından seçilecek üç asıl ve üç yedek kişiden oluşur. En çok oy alan üç aday asıl, izleyen üç aday yedek üye seçilmiş olur. Oy eşitliğinde kuraya başvurulur.

Kurul ilk toplantısında aralarında bir başkan ve raportör seçer, oniki ayda en az bir kez olağan olarak, gerektiğinde her zaman olağanüstü olarak toplanır ve kararları salt çoğunlukla alır.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

  • Derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeler üzerinde bir yılı geçmeyen aralıklarla yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini "yönetim kuruluna" ve toplandığında genel kurula da bir raporla bildirmek.
  • Yönetim kurulunca düzenlenen gelecek çalışma dönemine ilişkin çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak görüş ve önerilerini belirtmek.
  • Yönetim kurulunca düzenlenen mali rapor ile bilanço ve gelir gider çizelgesi hakkındaki inceleme sonuçlarını ve önerilerini bir raporla genel kurula sunmak.
  • Yönetim kurulunun görev devir ve teslim işlemlerinin genel kurulca alınmış kararların yerine getirilip getirilmediğini dernek işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini denetleyip raporlarını yazmak.
  • Yönetim kurulu toplantılarına izleyici olarak katılmak.
  • Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

İSKİD 2021-2023 Denetim Kurulu Üyeleri:

Cem SAVCI
Asil Üye

VATBUZ

Murad BAKANAY
Asil üye

NİBA

Levent AYDIN
Asil üye
Vefat

Frigoblock

Bahadır TARI
Asil üye

AFS

Mustafa DEMİRCİ
Yedek Üye

GÜVEN SOĞUTMA

M. RAŞİD AKIN
Yedek Üye

GEMAK

TOP